white sticker that says awetastic autistic

Sticker #389Awetastic Autistic

A vinyl sticker to show your autism pride!