Sticker #439: Do No Harm Take No Shit

Sticker #439Do No Harm Take No Shit